Deprecated: Function split() is deprecated in /home/kunmae/domains/bankunmae.com/public_html/config/func.inc.php on line 946

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/kunmae/domains/bankunmae.com/public_html/config/switch_language.php on line 7
โรงเรียนบ้านคุณแม่ - บ้านแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยรอยยิ้มและจินตนาการ Bankunmae ฺBrain - Friendly School
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
เปิดรับเด็ก ๆ บ้านเรียน ( Home School )

เปิดรับเด็ก ๆ บ้านเรียน ( Home School )
บ้านคุณแม่ ผ่านการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก
สมศ....รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านคุณแม่ ผ่านการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก
Project Based Learning โครงงานก้าวย่าง3ปี58...พลเมืองดี..สร้างได้ด้วยตัวเรา

Project Based Learning โครงงานก้าวย่าง3ปี58...พลเมืองดี..สร้างได้ด้วยตัวเรา
Project Based Learning โครงงานก้าวย่าง2ปี58 ร้อยฝันรวมใจ...คิดห่วงใยโลก ..
Project Based Learning โครงงานก้าวย่าง2ปี58 ร้อยฝันรวมใจ...คิดห่วงใยโลก ..
นำเสนอ โครงงานก้าวย่างที่ 1 ปี 2558
นำเสนอ โครงงานก้าวย่างที่ 1 ปี 2558
น้อมศรัทธาบูชาครู
น้อมศรัทธาบูชาครู...แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
น้อมศรัทธาบูชาครู
น้อมศรัทธาบูชาครู...แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
ค่ายวิถีชีวิตวัยประถม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
Congratulation ร่วมแสดงความยินดีกับแม่แมวของเรา
Congratulation ร่วมแสดงความยินดีกับแม่แมวของพวกเรา ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บ้านคุณแม่บูรณาการหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการเรียน
สำหรับ โรงเรียนทางเลือก ที่พ่อแม่หลายคนกำลังนิยมพิจารณาส่งลูกเข้า ก็มีหลายแนวให้เลือก มีโรงเรียนทางเลือกที่ใช้แนวคิดสัปป
บทเพลงเพื่อสุขภาวะด้วยปัญญา
บทเพลงเพื่อสุขภาวะด้วยปัญญา
การจัดการเรียนรู้อย่างไทย เพื่อการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านคุณแม่
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคุณแม่จึงเป็นการศึกษาที่นำพาเด็กและเยาวชนในวันนี้ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีความหมายและท
Teachers as Learners ห้องพักครู : แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
เด็กในระดับปฐมวัยจะเป็นวัยที่อยากรู้อยาก?เห็น วิธีการเรียนรู้จะเป็นการหยิบจับ ลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ดังนั้นกิจ
มองแต่แง่ดีเถิด
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่